پرسپولیسی گل

 
 

تصاویر/حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گل

تصاویر/حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گلسرخ پوشان پس از به ثمر رساندن گل دوم و پیش از افتادن از حریف به اجرای حرکات موزون پرداختند. تصاویر/حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گل سرخ پوشان پس از به ثمر رساندن گل دوم و پیش از افتادن از حریف به اجرای حرکات موزون پرداختند.تصاویر/حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گل car