هواپیما فرودگاه

 
 

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه قشم

فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه قشمیک فروند هواپیمای قشم ایر که از جزیره قشم عازم مشهد بود پس از بلند شدن از باند فرودگاه دچار نقص فنی شد. فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه قشم یک فروند هواپیمای قشم ایر که از جزیره قشم عازم مشهد بود پس از بلند شدن از باند فرودگاه دچار نقص فنی شد.فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه قشم خبرگزاری اصفهان