نزدیکی مرد

 
 

دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل / ازدواج دوشیزه و مرد متاهل

دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل / ازدواج دوشیزه و مرد متاهلهمانگونه که یکی از مقامات ارشد اسرائیلی در سال 2010 به دیپلمات های آمریکایی گفته بود: کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میدانند که میتواندد برای مقابله با ایران بر روی اسرائیل حساب کنند. آنها اعتقاد دارند که اسرائیل میتواند شعبده کند! دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل / ازدواج دوشیزه و مرد متاهل همانگونه که یکی از مقامات ارشد اسرائیلی در سال 2010 به دیپلمات های آمریکایی گفته بود: کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میدانند که میتوانددRead More