دلایل اسرائیل

 
 

دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل / ازدواج دوشیزه و مرد متاهل

دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل / ازدواج دوشیزه و مرد متاهلهمانگونه که یکی از مقامات ارشد اسرائیلی در سال 2010 به دیپلمات های آمریکایی گفته بود: کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میدانند که میتواندد برای مقابله با ایران بر روی اسرائیل حساب کنند. آنها اعتقاد دارند که اسرائیل میتواند شعبده کند! دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل / ازدواج دوشیزه و مرد متاهل همانگونه که یکی از مقامات ارشد اسرائیلی در سال 2010 به دیپلمات های آمریکایی گفته بود: کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس میدانند که میتوانددRead More


دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل

دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل همان گونه که یکی از مقامات ارشد اسرائیلی در سال 2010 به دیپلمات های آمریکایی گفته بود، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می دانند که می توانند برای مقابله با ایران روی اسرائیل حساب کنند. آنها اعتقاد دارند که اسرائیل می تواند شعبده کند! دلایل نزدیکی تدریجی کشورهای عربی به اسرائیل همان گونه که یکی از مقامات ارشد اسرائیلی در سال 2010 به دیپلمات های آمریکایی گفته بود، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس می دانند که می توانند برای مقابله با ایران رویRead More