احتمال سوریه

 
 

احتمال وقوع جنگ جهانی سوم در سوریه

احتمال وقوع جنگ جهانی سوم در سوریهتحولات جهانی – فرازنیوز: «فینیان کانینگهام» معتقد است حمله اخیر آمریکا به سربازان سوری تصادفی نبوده و ممکن است جنگ پنهانی تغییر حکومت سوریه به جنگی جهانی تبدیل شود که یک سر آن ناتو و سر دیگر آن روسیه و ایران باشد. احتمال وقوع جنگ جهانی سوم در سوریه تحولات جهانی – فرازنیوز: «فینیان کانینگهام» معتقد است حمله اخیر آمریکا به سربازان سوری تصادفی نبوده و ممکن است جنگ پنهانی تغییر حکومت سوریه به جنگی جهانی تبدیل شود که یک سر آن ناتو وRead More