سلفی تعدادی از مسافران کشته شده قطار

سلفی تعدادی از مسافران کشته شده قطار
تصویری از چند مسافر قطار حادثه دیده تبریز-مشهد که لحظاتی قبل از حادثه گرفته شده است در فضای مجازی منتشر شده است، هر ۵ مسافر حاضر در عکس که آن را برای خانواده خود ارسال کرده بودند در این حادثه فوت شده اند.

سلفی تعدادی از مسافران کشته شده قطار

تصویری از چند مسافر قطار حادثه دیده تبریز-مشهد که لحظاتی قبل از حادثه گرفته شده است در فضای مجازی منتشر شده است، هر ۵ مسافر حاضر در عکس که آن را برای خانواده خود ارسال کرده بودند در این حادثه فوت شده اند.
سلفی تعدادی از مسافران کشته شده قطار


Comments are Closed