ستاره استقلال پرسپولیسی است

ستاره استقلال پرسپولیسی است

مجید حسینی در جواب سوال عادل فردوسی پور که تیم موردعلاقه اش را می پرسد، می گوید: پرسپولیس.

ستاره استقلال پرسپولیسی است

(image)

مجید حسینی در جواب سوال عادل فردوسی پور که تیم موردعلاقه اش را می پرسد، می گوید: پرسپولیس.

ستاره استقلال پرسپولیسی است


Comments are Closed