تصاویر/حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گل

تصاویر/حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گل
سرخ پوشان پس از به ثمر رساندن گل دوم و پیش از افتادن از حریف به اجرای حرکات موزون پرداختند.

تصاویر/حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گل

سرخ پوشان پس از به ثمر رساندن گل دوم و پیش از افتادن از حریف به اجرای حرکات موزون پرداختند.
تصاویر/حرکات موزون پرسپولیسی ها پس از گل

car


Comments are Closed